Regulamin korzystania z systemu rezerwacji online oraz zasady oceny usługodawców.

§ 1 Definicje

System Rezerwacji Online Versum (dalej też jako "System" lub “Versum”) – serwis internetowy o charakterze otwartym prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresem internetowym versum.pl, umożliwiający dokonywanie Rezerwacji oraz dodawanie Opinii przez Użytkowników.

Operator – Operatorem Systemu jest Sebastian Maśka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BlackSwan Sebastian Maśka, ul. Młodej Polski 18, 43-346 Bielsko-Biała, NIP: 5472038024, REGON: 241241079, e-mail: biuro@versum.pl.

Usługodawca – każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej posiadający Konto Usługodawcy, który korzysta z Systemu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem.

Konto Usługodawcy – prowadzone przez Operatora dla Usługodawcy indywidualne konto, chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail Usługodawcy, będące częścią Systemu, umożliwiające Usługodawcom publikowanie ofert i przyjmowanie Rezerwacji od Użytkowników.

Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika, będące częścią Systemu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu, w szczególności informacje o Rezerwacjach i Opiniach.

Rezerwacja – rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu.

Usługa – działanie oferowane przez Usługodawcę na zasadach i w sposób opisany w Systemie, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników.

Użytkownik bez Konta (dalej także jako "UK") – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z Usługodawcą, a nie posiada Konta Użytkownika lub jest niezalogowana w zakresie Konta Użytkownika.

Opinia – treść zamieszczona przez Użytkownika, w której dokonuje on oceny Usługi zrealizowanej na jego rzecz przez Usługodawcę.

Wizytówka Usługodawcy – część Konta Usługodawcy, dostępna w Systemie dla każdego podmiotu bez konieczności rejestrowania Konta Użytkownika pod unikalnym adresem internetowym zdefiniowanym przez Usługodawcę.

Świadczenia – zapewnienie przez Operatora dostępu do Systemu dla Usługodawców i Użytkowników, i umożliwienie korzystania z niego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 2 ust. 3 i następne Regulaminu skutkujących założeniem nowego Konta Użytkownika.

Logowanie – czynności opisane w § 2 ust. 7 Regulaminu pozwalające na uzyskanie dostępu online do Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępowego znajdującego się na Wizytówce Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu Facebook.

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem znajdujący się pod adresem internetowym secure.versum.com/terms .

Umowa – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług za pomoc środków komunikacji elektronicznej, zawartą między Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.


§ 2 Zasady korzystania z Systemu

 1. Korzystanie z Systemu przez Użytkowników (Użytkownik oraz Użytkownik bez konta) jest nieodpłatne.
 2. Do korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej wersji aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka).
 3. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji na Wizytówce Usługodawcy (również z wykorzystaniem serwisu Facebook). W celu dokonania Rejestracji Konta za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Wizytówce Usługodawcy przycisk "Zarejestruj przez Facebook" i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych osobowych niezbędnych do rejestracji Konta Użytkownika.
 4. Po dokonaniu Rejestracji, na adres e-mail, do którego przypisano Konto Użytkownika, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Rejestracja Konta Użytkownika, akceptacja Regulaminu oraz kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Umowy.
 5. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, o której mowa w §2 pkt 4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora pod adresem https://www.versum.pl/kontakt (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem 14-dniowego terminu). Wzór pisma w sprawie odstąpienia od Umowy jest dostępny pod niniejszym adresem: https://secure.versum.com/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.pdf
 6. W wyniku Rejestracji Operator tworzy Użytkownikowi indywidualne Konto Użytkownika, przypisane do podanego podczas Rejestracji adresu email i/lub telefonu, chronione hasłem.
 7. Logowanie do Systemu może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się na Wizytówce Usługodawcy lub z wykorzystaniem system logowania serwisu Facebook.com. Logowanie następuje przez podanie adresu e-mail i/lub telefonu i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalności Systemu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
 8. Po zalogowaniu Użytkownik może dokonać Rezerwacji.
 9. Jedno Konto Użytkownia może służyc do dokonania rezerwacji u różnych Usługodawców.
 10. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści w Systemie w szczególności za publikowane Opinie.
 12. Zabrania się podawania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 13. Podanie przez Użytkownika danych, o jakich mowa w pkt 12, może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Operatora z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu uwidacznianym na Koncie Użytkownika do podania prawdziwych lub niewprowadzających w błąd danych, z wyznaczeniem 5-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy z zachowaniem wskazanego powyżej terminu wypowiedzenia.
 14. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika.
 15. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 16. Zabrania się Użytkownikowi a także Użytkownikowi bez Konta korzystać z Systemu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne. Zabrania się Użytkownikowi (Użytkownik jak i Użytkownik bez konta) korzystać z systemu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy lub Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Usługodawcę lub oferowane przez niego Usługi. towary lub usługi.

§ 3 Zasady wystawiania Opinii

 1. System umożliwia Użytkownikom (na potrzeby niniejszego paragrafu przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika oraz Użytkownik bez konta) wystawianie Opinii. Wystawienie Opinii jest możliwe po dokonaniu akceptacji Regulaminu.
 2. Operator ma prawo usunąć Opinię Użytkownika dokonaną w Systemie, jak i blokować możliwość jej wystawienia, jeżeli:
  1. wypowiedź narusza zasady określone w § 2 ust. 16
  2. wypowiedź została omyłkowo powiązana z Usługodawcą lub z Rezerwacją, jeśli treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść wypowiedzi jednoznacznie wskazuje na pomyłkę w stosunku do oceny punktowej,
  4. treść wypowiedzi zawiera treści nie odnoszące się do Usługi.
 3. Usługodawca nie ma prawa usuwać lub edytować Opinii zamieszczonych przez Użytkowników w Systemie.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjnej i edycyjnej Opinii, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
  1. zawiera znaki, które powodują, że treść Opinii staje się nieczytelna,
  2. nie zawiera znaków polskich,
  3. jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock),
  4. zawiera błędy ortograficzne,
  5. zawiera błędy interpunkcyjne,
  6. zawiera dane osobowe,
  7. zawiera błędy składniowe.
 5. Wystawienie przez Użytkownika Opinii równoznaczne jest z:
  1. udzieleniem Operatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Opinii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji znanych w chwili wystawienia Opinii w tym poprzez:
   1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
   2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
   3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
   4. wielokrotne publiczne wystawienie,
   5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
   6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy Operatora
   8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 6 pkt. a ppkt. i) do vii), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
  2. zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Opinii względem Operatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Opinii bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 6. Zamieszczając Opinię Użytkownik oświadcza, że są one wolne od roszczeń osób trzecich oraz że Użytkownik posiada wszelkie prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Opinii.
 7. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie Opinii nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 8. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem przesłanych Opinii.
 9. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 10. Użytkownik może zgłosić Operatorowi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie znajdującego się przy opublikowanej Opinii przycisku "zgłoś do moderacji".

§ 4 Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta po spełneiniu przesłanek, o których mowa w § 2 ust.3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia, a przez Operatora po jej wypowiedzeniu z miesięcznym terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązana przez Operatora z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w §2 pkt 16 lub § 4 pkt 6 Regulaminu.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić przez wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” na Koncie Użytkownika.
 4. Wypowiedzenie Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przez Operatora może nastąpić albo przez wystosowanie pisemnego oświadczenia na adres Użytkownika albo przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia na Koncie Użytkownika, wyświetlanego w sposób wymuszający możliwość zapoznania się z oświadczeniem przez Użytkownika.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, iż dane znajdujące się na Koncie Użytkownika a odnoszące się do jego Rezerwacji i Opinii dotyczących danego Usługodawcy zostają zapisane w zakresie Konta Usługodawcy. Pozostałe dane zostają usunięte.
 6. Operator ma prawo do ograniczenia Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia §2 pkt 16. Ograniczenie dostępu do Konta następuje na okres nie dłuższy niż 7 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny ograniczenia dostępu do Konta Użytkownika oraz daty odblokowania Konta. Przy 2 (słownie: drugim) ograniczeniu dostępu do Konta Użytkownika, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym ograniczeniu dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.
 7. W przypadku Użytkownika bez konta lub Użytkownika niezalogawanego rozpoczęcie realizacji Świadczeń następuje z chwilą wejścia na Wizytówkę Usługodawcy, a zakończenie z momentem opuszczenia przedmiotowej Wizytówki.

§ 5 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Użytkownikowi jedynie instrument pozwalający Użytkownikowi na dodawanie Rezerwacji i wystawienie Opinii na temat Usługodawców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i sposób świadczenia Usług oferowanych przez Usługodawców na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na rzecz Użytkownika w swoim imieniu i na własny rachunek.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby System oraz wszystkie Świadczenia realizowane za jego pośrednictwem były wykonywane w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Operatora zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Operator wykonuje kopie zapasowe danych co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 14 dni od dnia ich utrwalenia.

§ 6 Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Operator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie danych wymaganych w procesie Rejestracji do których należą numer telefonu, imię, nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia z Operatorem Umowy. Podanie innych danych w procesie Rejestracji jest dobrowolne. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane do których należą imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail są za zgodą Użytkownika pobierane przez Operatora z serwisu Facebook.com.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane w celu realizacji Umowy. Operator jest uprawniony do informowania Użytkowników o zmianach w zakresie Systemu.
 5. Operator udostępnia Usługodawcy, w celu realizacji przez niego Usług, dane Użytkowników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email.
 6. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych na Koncie Użytkownika.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Systemu lub Świadczenia, listownie na adres BlackSwan Sebastian Maśka, ul. Młodej Polski 18, 43-346 Bielsko-Biała, lub za pomocą poczty elektronicznej korzystając z adresu biura@versum.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się do Użytkownika o wskazanie tych informacji. W takim przypadku termin na rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia, w którym podmiot składający reklamację uzupełni informacje w sposób umożliwiający Operatorowi rozpatrzenie reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany w treści reklamacji, a w przypadku reklamacji przesłanych listownie na adres nadawcy wskazany w reklamacji.

§ 8 Zmiany w Regulaminie

 1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Użytkownikowi przez uwidocznienie stosownej informacji na Koncie Użytkownika, dostępnej Użytkownikowi niezwłocznie po wejściu na Konto (zalogowaniu się). Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż w momencie zaakceptowania zmiany przez Użytkownika.
 3. Brak zgody na akceptację zmiany traktowane jest jako rozwiązanie Umowy przez Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Systemu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.